INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

dla Użytkownika Serwisu Sunvival.pl oraz app/sunvival.pl

dotycząca zapytania o ofertę/ kontaktu z doradcą lun innym użytkownikiem serwisu / kalkulacji oszczędności/ zgłoszenia serwisowego/współpracy/zakupu instalacji

Administrator Danych OsobowychAdministratorem Państwa danych osobowych jest Sunvival Energy sp. z o.o., Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony DanychDane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: biuro@sunvival.pl
Cele przetwarzania danych osobowychDane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówionej usługi polegającej na kontakcie z pracownikiem lub innym użytkownikiem strony internetowej, agentem lub partnerem administratora przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w celu realizacji usługi, w tym zgłoszenia serwisowego, propozycji współpracy, propozycji finansowania, kalkulacji oszczędności, przygotowania i przedstawienia oferty produktowej Sunvival Energy sp. z o.o. oraz jej partnerów, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowychDane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Informacja o odbiorcach danych osobowychOdbiorcą danych osobowych przekazywanych przez formularze zamieszczone na stronie internetowej mogą być podmioty z następujących kategorii: spółki z grupy kapitałowej Sunvival Energy sp. z o.o.; świadczące usługi: płatnicze i finansowe, budowlano-montażowe i projektowe, archiwizacyjne, informatyczne i nowych technologii, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, obsługi elektronicznej: hostingodawca, dostawca oprogramowania CMS i CRM, dostawca oprogramowania do zarządzania pocztą elektroniczną.
Okres przechowywania danych osobowychPani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji usługi. Okres przechowywania może zostać przedłużony, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży instalacji fotowoltaicznej. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
Uprawnienia z art. 15-19 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679Mają Państwo prawo do dostępu, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do usunięcia danych osobowych jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym.
Prawo do wniesienia skargiMają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych osobowychPodanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia.