Polityka prywatności

Adres naszej strony internetowej to: https://sunvival.pl

W SUNVIVAL ENERGY CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE

1. Cel przygotowania niniejszego dokumentu

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy zasad  w jaki sposób są gromadzone i wykorzystywane informacje podawane przez Użytkownika firmie Sunvival Energy Sp. z o.o. 

Chcemy także poinformować oraz prosić o zapoznanie się z tym, dlaczego oraz na jakich zasadach przetwarzamy dane osobowe, w tym uświadomić Państwu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz sposoby ich realizacji. Jest to jeden z elementów realizacji wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”).

Sunvival Energy Sp. z o.o. szanuje prawo do prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie https://sunvival.pl oraz https://online.sunvival.pl (dalej SERWIS), w szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność użytkowników przez osoby trzecie. 

Spółka Sunvival Energy ustala cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych, z tego względu jest odpowiedzialna za ich przetwarzanie zgodnie z przepisami prawa, w tym z RODO, które chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności prawo do ochrony danych osobowych.

2. Sposób pozyskania Państwa danych osobowych

Otrzymaliśmy je w związku z Państwa zakupami, korzystaniem z usług w naszych serwisach internetowych, a także w innych przypadkach kontaktu z Sunvival Energy Sp. z o.o. np. udziałem w promocjach, wyrażaniem opinii, wypełnieniem formularza kontaktowego lub wpisu na forum.

3. Kontakt z Sunvival Energy w sprawie danych osobowych

W razie pytań dotyczących danych osobowych można skontaktować się z nami poprzez przesłanie korespondencji na adres pocztowy: Sunvival Energy Sp. z o.o., ul. Okopowa 56/77, 01-042 w Warszawie lub wysyłając wiadomość na adres email  biuro@sunvival.pl

4. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych 

Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy, której Państwo są stroną lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym: sprzedaż towarów lub usług, serwis posprzedażowy, świadczenie usług drogą elektroniczną np. newsletter, obsługa konta w SERWISIE sunvival.pl oraz online.sunvival.pl, wyrażanie opinii, ocen lub komentarzy, przygotowanie oferty, obsługa różnych zgłoszeń (np. przez internetowy formularz kontaktowy lub internetowy formularz umówienia spotkania z doradcą energetycznym ), a także bieżący kontakt z Państwem w powyższym zakresie. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest ich niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO).

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą przetwarzania danych będzie również, ich niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sunvival Energy (art. 6 ust. 1 c RODO), a w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, udostepnienie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sunvival Energy (art. 6 ust. 1 f RODO):

 • marketing bezpośredni produktów i usług Sunvival Energy;
 • poprawa jakości sprzedawanych przez Sunvival Energy towarów lub usług poprzez zasięganie na ten temat opinii lub badanie satysfakcji;
 • wsparcie usług płatniczych, kredytowych lub ubezpieczenia zakupionego towaru;
 • zarządzanie aktywnością na stronach internetowych Sunvival Energy, poprzez jej monitorowanie, pod kątem poprawy funkcjonalności obsługi, analizy potrzeb, dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami;
 • obsługa komunikatów, opinii lub próśb, gdy nie są one związane z realizacją umowy;
 • wykrywanie i przeciwdziałanie nadużyciom, dochodzenie lub obrona przez roszczeniami, a także prowadzenie postępowań przed organami władzy publicznej lub sądami;
 • tworzenie analiz, zestawień, statystyk oraz archiwizacja, w tym zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Sunvival Energy obowiązków wynikających z przepisów prawa).

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta będzie podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 a RODO), a treść tej zgody każdorazowo będzie określać cel przetwarzania danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie.

5. Konieczność podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania danych wymaganych przez te przepisy, np. NIP. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do zawarcia lub realizacji umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała jej zawarcie.

W przypadku zbierania danych osobowych na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

6. Kto poza Sunvival Energy ma dostęp do Państwa danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych powyżej (pkt. 5), dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym zapewniającym transport towarów, usługi płatnicze, usługi świadczone drogą elektroniczną;
 • podmiotom świadczącym nam usługi marketingowe, agencjom reklamowym;
 • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub wspierające te systemy;
 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze lub audytowe;
 • podmiotom powiązanym z Sunvival Energy , w tym w ramach grupy Sunrise Energy;

organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne.

7. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 4 powyżej celów tj. przez czas realizacji zawartej z Państwem umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego przechowujemy dane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie dane nie będą już przetwarzane w tym celu tj. marketingu bezpośredniego, lecz ich dalsze przechowywanie może być konieczne z uwagi na realizację umowy lub przepis prawa.

8. Informacja o profilowaniu Państwa danych

W celach opisanych w pkt. 4, za wyjątkiem przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego, będziemy dokonywać profilowania Państwa danych osobowych, czyli automatycznie je analizować, aby uzyskać informacje na temat preferencji lub zainteresowań (np. badać, jaka oferta może Państwu najbardziej odpowiadać). Przetwarzanie to nie będzie wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.

9. Państwa uprawnienia w zakresie przetwarzania danych

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Sunvival Energy , przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

 • prawo dostępu do danych osobowych (informacja o przetwarzanych przez Sunvival Energy danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych);
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”), gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • prawo do przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa (na zasadach określonych w art. 20 RODO);
 • w przypadku, gdy udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Prawo sprzeciwu –  dowolnym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie Sunvival Energy lub interesie publicznym (art. 6 ust. 1 e i f RODO), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Sunvival Energy nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub wykażemy istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Jeżeli dane osobowe przetwarzamy na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych do takich celów.

Zrealizowanie powyższych praw ułatwi Państwu złożenie wniosku na adres wskazany w pkt 3 niniejszej informacji. W przypadku złożenia wniosku możemy prosić Państwa o podanie dodatkowych informacji w celu zweryfikowania tożsamości.

Skarga do organu nadzorczego – mogą Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem przez Sunvival Energy danych osobowych.

10.Miejsce przetwarzanie Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Aktualna informacja o tym znajdzie się zawsze na stronie www.sunvival.pl w dokumencie polityka prywatności. 

Ponadto informujemy, że z uwagi na ponadnarodowy charakter przepływu danych w ramach portali mediów społecznościowych (Facebook, LinkedIn), jeżeli odwiedzają Państwo nasze konta w mediach społecznościowych, niektóre Państwa dane osobowe mogą być też przetwarzane przez właścicieli ww. portali społecznościowych. Informujemy, że jako dostawcy narzędzi właściciele ci są podmiotami współodpowiedzialnymi za przetwarzanie Państwa danych. Mogą oni przetwarzać Państwa dane we własnych celach oparciu o inne podstawy prawne na zasadach przez nich określonych (linki poniżej), w tym może nastąpić transfer Państwa danych osobowych do państw trzecich (nie jest to zależne od Administratora):

Serwis https://sunvival.pl oraz https://online.sunvival.pl korzysta z:

 • narzędzia Google Analytics. Narzędzie Google Analytics służy do tworzenia analiz i raportów dotyczących użytkowania i działań na stronach internetowych. Zanonimizowane dane Użytkowników wykorzystywane są w celach statystycznych. Informacje o aktywności Użytkownika zbierane są również w celu poprawienia doświadczenia korzystania ze stron sunvival.pl oraz online.sunvival.pl. Działania w tym zakresie Administrator opiera o prawnie uzasadniony interes, polegający na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji stron internetowych.
 • narzędzi marketingowych zapewnianych przez Facebook. Narzędzie Facebook zapewnia wyświetlanie użytkownikom odpowiednich reklam, a także analizuje zachowanie użytkownika w internecie na stronach, które mają piksel Facebooka lub wtyczkę społecznościową Facebooka. Działania w tym zakresie Administrator opiera o prawnie uzasadniony interesów postaci marketingu własnych produktów lub usług.
  Zasady gromadzenia danych: https://www.facebook.com
  W celu rezygnacji z reklam Facebook można kliknąć: https://pl-pl.facebook.com/help
 • narzędzi marketingowych zapewnianych przez Instagram. Działania w tym zakresie Administrator opiera o prawnie uzasadniony interes w postaci marketingu własnych produktów i usług https://www.facebook.com

Podstawą takiego transferu są stosowane przez ww. właścicieli portali społecznościowych standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską

11. Wykorzystanie plików cookies i informacji systemowych

W trakcie poruszania się po witrynie internetowej (serwisy Sunvival Energy) mogą być gromadzone informacje w sposób bierny z Państwa strony (tzn. bez aktywnego dostarczania tych informacji przez Państwa). Informacje te są przekazywane z użyciem różnych technologii takich jak pliki cookies lub logi systemowe, są bezpieczne dla Państwa urządzeń, nie powodują zmian konfiguracyjnych oraz nie przenoszą wirusów lub niechcianego lub złośliwego oprogramowania.

Informacje systemowe (logi systemów) – używana przez Państwa przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje nam dane, w postaci logów systemowych (zapisów informatycznych). Są to informacje takie jak: adres (URL) witryny internetowej odwiedzanej przez Państwa poprzednio, adres IP, wersja przeglądarki aktualnie wykorzystywanej przez Państwa komputer, a także czas dostępu i przesłaną ilości danych.

Sunvival Energy może analizować opisane powyżej logi systemów. Informacje uzyskane w ten sposób wykorzystywane są w celach administracyjnych (rozpoznawania i usuwania problemów dotyczących pracy serwerów, w tym naruszeń ich bezpieczeństwa) oraz do badań statystycznych. Informacje te nie są łączone z Państwa danymi osobowymi.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka):

W takcie korzystania ze stron internetowych Sunvival Energy, mogą być zapisywane na Państwach urządzeniach pliki tekstowe tzw. cookies. Pliki te zawierają dane informatyczne, które przy ponownych odwiedzinach naszej strony internetowej są odczytywane i pomagają ją dostosować do Państwa preferencji oraz służą do celów statystycznych.

Celem zapisywania plików cookies jest zapewnienie Państwu efektywnego korzystania z naszych serwisów internetowych, przykładowo:

 • utrzymanie sesji, dzięki której zapamiętywana jest zawartość koszyka lub informacja o użytkowniku – dzięki temu nie trzeba na każdej podstronie serwisu wpisywać ponownie Państwa danych oraz przy kolejnej wizycie w serwisie dostępna jest zawartość koszyka z poprzedniej wizyty;
 • rozpoznanie urządzenia użytkownika – aby, wyświetlać strony zgodnie z Państwa preferencjami, np. ustawienia czcionki;
 • dostosowanie serwisów – dostarczenie treści dostosowanej do Państwa zainteresowań, polepszenie sposobów działania serwisów i ich zawartości;
 • badanie efektywności naszych reklam.

Mogą Państwo skonfigurować przeglądarkę internetową w taki sposób, aby ostrzegała Państwa, gdy przesyłany jest plik cookies, bądź też w ogóle blokowała przesyłanie tego typu plików, przy czym w tym drugim przypadku niektóre funkcje strony internetowej mogą nie działać. Korzystanie z naszych serwisów bez wyłączenia obsługi cookies w przeglądarce oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Informację jak zarządzać plikami cookies znajdziemy zwykle w sekcji „Pomoc” poszczególnych przeglądarek, takich jak :  

 • Mozilla Firefox
 • Microsoft Internet Explorer
 • Google 
 • Chrome
 • Opera
 • Safari

Informacja jak zarządzać plikami cookies w telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych znajduje się zazwyczaj w dokumentacji odnośnie opcji prywatności na stronie internetowej producentów Państwa urządzenia mobilnego.