Regulamin sklepu internetowego

 1. Definicje
 1. Dział obsługi: dział obsługi Klienta; adres pocztowy: Sunvival Energy, Dział Obsługi Klienta, ul. Okopowa 56/77, 01-042 Warszawa; e-mail: kontakt@sunvival.pl
 2. Klient: nabywca Produktu oferowanego do sprzedaży przez Sunvival Energy w ramach Sklepu Internetowego lub osoba korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu;
 3. Konsument: konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;
 4. Koszyk zakupowy: lista Produktów wybranych przez Klienta w Sklepie Internetowym w celu złożenia zamówienia;
 5. Materiał: wszelkie materiały i informacje (np. wpisy, zdjęcia), w tym stanowiące utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 6 czerwca 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1231), w szczególności utwory słowne, słowno-graficzne, graficzne, muzyczne, słowno-muzyczne, audiowizualne (w tym filmowe), w tym zawierające wizerunek osób lub dobra niematerialne osób trzecich, a zamieszczone przez Klientów lub inne podmioty w Serwisie;
 6. Produkty: usługi i towary, które można zamawiać zgodnie z niniejszym Regulaminem; 
 7. Regulamin: niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu; 
 8. Serwis: serwis internetowy prowadzony przez Sunvival Energy  pod adresem www.sunvival.pl oraz w aplikacji app.sunvival.pl, z wykorzystaniem którego Sunvival Energy świadczy usługi wymienione w Regulaminie;
 9. Sklep Internetowy: sklep internetowy prowadzony przez Sunvival Energy, działający pod adresem www.sunvival.pl  oraz w aplikacji app.sunvival.pl 
 10. Umowa: umowa dotycząca Produktu zawarta pomiędzy Klientem a Sunvival Energy, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;
 11. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną: umowa zawierana pomiędzy Klientem a Sunvival Energy, dotycząca wykonania usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej;
 12. Ustawa o prawach konsumenta: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 13 grudnia 2018 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 134);
 13. Kodeks Cywilny: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tj. z dnia 16 maja 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1145);
 14. Sunvival Energy – Sunvival Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sunvival Energy Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, ul. Okopowa 56/77, 01-042 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000855620, NIP 5223188575, Regon 386833867 o kapitale zakładowym 250 000 zł.
 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach Serwisu

1. Administratorem Serwisu jest Sunvival Energy. 

2. Sunvival Energy świadczy w Serwisie drogą elektroniczną następujące usługi:

a. rejestracja Klienta w Sklepie Internetowym,

b. dodawanie wybranych Produktów do Koszyka zakupowego,

c. złożenie zamówienia, 

d. wyrażanie opinii (ocen i komentarzy) na temat Produktów,

e. dostarczanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną (po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej i swobodnej zgody od Klienta), 

f. wyświetlanie zawartości Serwisu,

g. porównywanie Produktów,

h. kontaktowanie się z Sunvival Energy za pośrednictwem formularza kontaktowego,

i. uzyskanie oferty instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem. 

j.  umówienie spotkania z doradcą energetycznym 

k.  zamówienie kontaktu z obsługą sklepu

l. wyrażenia opinii na forum zamieszczonym w serwisie

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną udostępniane są w Serwisie nieodpłatnie.

4. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest: 

a. dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego,

b. system operacyjny Microsoft Windows XP lub wyższy, Linux, OSX 10.4 lub wyższy,

c. dostęp do Internetu, 

d. przeglądarki internetowe: Internet Explorer w wersji 11.0, Mozilla Firefox, Chrome,

e. minimalna rozdzielczości ekranu: 1280 x 720 pikseli, 

f. włączona obsługa plików cookies, 

5. Klient może kontaktować się w sprawach związanych z świadczonymi w Serwisie usługami poprzez Dział Obsługi.

6. Poszczególne usługi świadczone drogą elektroniczną udostępnione w Serwisie mogą podlegać osobnym regulaminom.

7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia świadczenia przez Sunvival Energy usługi udostępnionej w Serwisie:

a. w przypadku usługi polegającej na wyświetlaniu zawartości Serwisu – z momentem wejścia na stronę internetową Serwisu,

b. w przypadku usług, do świadczenia których wymagana jest rejestracja – po zarejestrowaniu lub zalogowaniu Klienta w Serwisie, 

c. w przypadku usług świadczonych na wyraźne życzenie Klienta – z momentem wypełnienia i wysłania odpowiedniego formularza, opinii, komentarza, itp.

8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą:

a. opuszczenia przez Klienta Serwisu, lub

b. dezaktywacji Konta, lub 

c. rezygnacji z danej usługi.

9. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sunvival Energy w Serwisie ma charakter bezterminowy. Klient może w każdym czasie rozwiązać z Sunvival Energy umowę o świadczenie usług w ramach Serwisu, wypowiadając ją.

10.Klient, który chce wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną udostępnionych w Serwisie, musi poinformować o swojej decyzji Dział Obsługi w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną na adres kontakt@sunvival.pl, co nie uchybia jego prawu do odstąpienia od danej Umowy na zasadach określonych w rozdziale VII Regulaminu. Sunvival Energy może zweryfikować prawdziwość oświadczenia poprzez wysłanie na adres e-mail prośby o potwierdzenie. W takim przypadku umowa o świadczenie usług w ramach Serwisu ulega rozwiązaniu w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu.

11. Serwis wraz z udostępnionymi w nim usługami świadczonymi drogą elektroniczną dostępny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Funkcjonowanie Serwisu wymaga cyklicznego monitoringu technicznego i aktualizacji, co może powodować czasowe i krótkotrwałe (do 15 minut) przerwy w działaniu Serwisu.

12. Sunvival Energy zastrzega sobie prawo do:

a. modyfikacji Serwisu, w szczególności zakresu oraz rodzaju usług i funkcjonalności,

b. okresowych przerw technicznych niezbędnych do modernizacji, konserwacji i rozwijania Serwisu innych niż opisane w pkt. 11 powyżej. Sunvival Energy informuje Klientów o tych przerwach, zamieszczając w Serwisie stosowny komunikat nie później niż 24 godziny przed planowaną przerwą. Klienci zarejestrowani w Serwisie mogą być dodatkowo informowani o planowanych przerwach za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej przez Sunvival Energy nie później niż 24 godziny przed planowaną przerwą, na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas rejestracji w Serwisie.    

13. Regulamin udostępniany jest przez Sunvival Energy w Serwisie nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także na żądanie Klienta w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. 

 1. Zasady korzystania z Serwisu

1. Podczas korzystania z Serwisu, każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu, w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Korzystając z Serwisu, Klient jest zobowiązany w szczególności do:

a. korzystania z niego w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Sunvival Energy, a także niedostarczania treści o charakterze bezprawnym,

b. umieszczania Materiałów własnych niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych oraz dóbr osobistych osób trzecich; w przypadku stwierdzenia takich działań Sunvival Energy niezwłocznie usunie takie Materiały,

c. korzystania z Serwisu w sposób nieutrudniający lub niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

d. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych, z poszanowaniem ich prywatności i wszelkich przysługujących im praw (w tym praw autorskich, praw wynikających z rejestracji znaków towarowych itd.),

e. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie i umieszczanie reklam, ogłoszeń, niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam) lub treści niezwiązanych z tematyką Serwisu,

f. korzystania z wszelkich Materiałów umieszczonych w Serwisie w granicach dopuszczonych przez prawo, w tym w zakresie własnego użytku osobistego.

3. Klient powinien powiadomić niezwłocznie Sunvival Energy o każdym przypadku naruszenia jego praw lub dóbr osobistych w związku z korzystaniem z Serwisu, jak również o jakimkolwiek innym znanym mu przypadku naruszenia, w związku z korzystaniem z Serwisu, przepisów prawa lub zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Sunvival Energy ma prawo wglądu we wszystkie publikowane Materiały, prawo do ich usuwania czy odmówienia ich publikacji w szczególności z następujących przyczyn:

a. naruszenie zasad bezpieczeństwa Serwisu,

b. dopuszczenie się bezprawnego korzystania z usług oferowanych w ramach Serwisu,

c. zamieszczanie Materiałów niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,

d. zamieszanie Materiałów, które ze względu na ich jakość merytoryczną lub techniczną nie mogą być umieszczone w Serwisie lub nie są zgodne z jego charakterem,

e. naruszenie prywatności lub praw osób trzecich w ramach Serwisu, bądź obowiązujących przepisów prawa,

f. działania godzące w dobre imię lub inne dobra osobiste Klientów Serwisu, Sunvival Energy

g. publikacja Materiałów niezgodnych z rzeczywistością, niedokładnych lub nieaktualnych,

h. powzięcie uzasadnionych wątpliwości dotyczących posiadania i zakresu uprawnień Klienta do Materiałów.

5. W przypadku stwierdzenia przez Sunvival Energy naruszenia zasad korzystania z Serwisu określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności poprzez publikację Materiałów, Sunvival Energy wezwie Klienta drogą mailową do zaniechania takich działań pod groźbą usunięcia Konta lub publikacji. Sunvival Energy może tez usunąć określone Materiały. W razie ponownego naruszenia Konto Klienta zostanie usunięte, o czym zostanie on poinformowany drogą mailową. Klient, którego Materiały zostały usunięte z uwagi na naruszenie zasad korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej publikacji Materiałów bez uprzedniej zgody Sunvival Energy.

6. Wszelkie Materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach oraz podstronach Serwisu stanowią przedmiot praw Sunvival Energy lub Klienta. Wskazane elementy mogą stanowić przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu materiałów wymaga każdorazowo zgody uprawnionego i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać praw Sunvival Energy lub Klientów. 

7. Każdy z Klientów przyjmuje do wiadomości, że zamieszczone przez niego treści, w tym zdjęcia, inne materiały stanowiące utwory lub przedmiot innych praw wyłącznych Klienta mogą być wykorzystywane przez Sunvival Energy, w tym w celu wykonania zawartej z Sunvival Energy umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na podstawie nieograniczonej w czasie, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie takich Materiałów przez Sunvival Energy uprawniającej do:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Materiałów – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Materiałów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Materiały utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c. w zakresie rozpowszechniania Materiałów w sposób inny niż określony w pkt b powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

8. Poprzez umieszczenie Materiałów w Serwisie, Klient nieodpłatnie przenosi na Sunvival Energy prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Materiałów umieszczonych w Serwisie przez Klienta.

9. Klient zamieszczający w Serwisie Materiały, w tym zdjęcia przyjmuje do wiadomości, że ich rozmiar (wielkość pliku) może być zmieniony celem dostosowania do wymagań Serwisu.  

10. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną udostępnionych w Serwisie, w tym nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu jego infrastruktury technicznej, należy składać za pośrednictwem poczty na adres: Sunvival Energy, ul. Okopowa 56/77, 01-042 Warszawa lub poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@sunvival.pl. Reklamacja powinna określać imię i nazwisko reklamującego oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. W przypadku reklamacji składanych pocztą Klient powinien podać adres korespondencyjny, a w przypadku reklamacji składanych pocztą elektroniczną adres e-mail, na który Sunvival Energy udzieli odpowiedzi. Sunvival Energy zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Sunvival Energy udzieli odpowiedzi na reklamację w takiej formie, w jakiej Klient złożył reklamację, chyba że Klient zażąda innej dostępnej formy. Reklamacje dotyczące wad towaru oraz niewykonania lub nienależytego wykonania innych usług można składać w trybie wskazanym w rozdziale IX Regulaminu.

 1. Zamówienie Produktów

1. Sunvival Energy prowadzi sprzedaż Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz telefonicznie poprzez kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Klient może złożyć zamówienie w następujący sposób: 

a. poprzez wypełnienie formularza elektronicznego w Sklepie Internetowym pod adresem app.sunvival.pl; 

b. telefonicznie, poprzez kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta 

3. Ceny Produktów są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług i inne podatki oraz cła), podane są w złotych polskich. Ceny Produktów nie zawierają innych ponoszonych przez Klienta, uzgodnionych kosztów które są wskazane w Koszyku zakupowym w trakcie wybierania Produktów i dodawane do ceny Produktów. Cena określona przy złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty jest łączną ceną (Produkt, dostawa, inne wybrane usługi), do której zapłaty zobowiązany jest Klient, w związku z zamówieniem Produktu.   

4. Na procedurę składania zamówienia w Sklepie Internetowym składają się:

a. w przypadku wybrania sposobu płatności „przelew”: (1) wskazanie danych przez Klienta (2) wybranie Produktów przez Klienta, (3) złożenie oferty Klientowi zawierającej dane inwestycji, (4) akceptacja oferty przez Klienta, (5) płatność wskazanej zaliczki 50% lub całej wartości zamówienia, (6) uzupełnienie niezbędnych dokumentów dla realizacji zamówienia w tym ankiety, faktury za energie elektryczna oraz zdjęcia dachu, (7) weryfikacja danych niezbędnych dla realizacji oferty

b. w przypadku wybrania sposobu płatności „kredyt”: (1) wskazanie danych przez Inwestora (2) wybranie Produktów przez Klienta, (3) złożenie oferty Klientowi zawierającej dane inwestycji, (4) akceptacja oferty przez Klienta, (5) przelew weryfikacyjny w wysokości 1 zł, (6) uzupełnienie niezbędnych dokumentów dla realizacji zamówienia w tym ankiety, faktury za energie elektryczna oraz zdjęcia dachu, (7) weryfikacja danych niezbędnych dla realizacji oferty (8) odpowiedz wybranego banku na złożony przez Klienta wniosek kredytowy

5. Potwierdzenie rejestracji zamówienia następuje w terminie do 2 godzin od momentu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym w formie wiadomości e-mail. W potwierdzeniu rejestracji zamówienia znajdują się informacje o przedmiocie zamówienia, w szczególności nazwa Produktu, numer zamówienia, łączna cena, sposób i termin płatności, sposób i przewidywany termin dostawy bądź odbioru. Do potwierdzenia rejestracji zamówienia załączony jest również Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia. 

6. Zamówienia nieopłacone lub niepotwierdzone w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem rejestracji zamówienia przez Sunvival Energy będą anulowane.  

7. Klient akceptuje ofertę poprzez kliknięcie przycisku “Akceptuję Ofertę”. Podstawą przyjęcia tej formy akceptacji jest zasada oświadczenia woli Kupującego na podstawie Art. 61 §2 Kodeksu cywilnego, umożliwiającego zawarcie Umowy z zastosowaniem środka porozumiewania się na odległość, drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu Smartsolar.pl. Kupujący oświadcza, iż przed akceptacją Oferty zapoznał się z Regulaminem Serwisu, Regulaminem Oferty i Polityką Prywatności, które stanowią integralną część niniejszej Oferty.

8. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Dział Obsługi poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail. Jeżeli zamówienie nie jest możliwe do realizacji w części, Sunvival Energy zaproponuje Klientowi realizację zamówienia w pozostałym zakresie. W przypadku anulowania lub częściowego anulowania zamówienia Sunvival Energy zwraca niezwłocznie całą płatność (w przypadku anulowania całości zamówienia) bądź część płatności (odpowiadającą anulowanej części zamówienia).

9. Sunvival Energy nie prowadzi sprzedaży hurtowej Produktów. W przypadku zamówienia hurtowej ilości Produktów Sunvival Energy może odmówić jego realizacji. Poprzez zamówienie hurtowe rozumie się zamówienie co najmniej 3 sztuk tego samego Produktu, w jednym lub w kilku zamówieniach w okresie 3 dni liczonych od dnia złożenia pierwszego zamówienia.

10. Sposób płatności zależy od rodzaju i ilości zamówionych Produktów. Płatności można dokonać bezpośrednio na konto Sunvival Energy lub za pośrednictwem serwisów rozliczeniowych aktualnie akceptowanych przez Sunvival Energy oraz na raty poprzez pośredników kredytowych. Zasady udzielania kredytów regulują regulaminy poszczególnych kredytodawców.

11. Jeśli Klient wybierze płatność za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego zostanie przeniesiony do właściwego serwisu w celu opłacenia zamówienia. Klient zostanie powiadomiony wiadomością e-mail o otrzymaniu przez Sunvival Energy środków. 

12. Wszelkie płatności między Stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy zwrot płatności ma nastąpić na rachunek prowadzony w walucie obcej, zostanie on zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych.  Koszty ewentualnego przewalutowania ponosi Klient.

13. Celem złożenia zamówienia przez telefon Klient winien skontaktować się telefonicznie z Działem Obsługi Sklepu Stacjonarnego i podać dane niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówienia, tj. rodzaj zamawianego Produktu, ilość zamawianych Produktów, imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu oraz adres ewentualnej dostawy Produktu. Dział Obsługi Sklepu Stacjonarnego udziela Klientowi w czasie składania zamówienia informacji dotyczących złożonego zamówienia m.in. weryfikuje dostępność Produktów, i informuje o ich łącznej cenie, dostępnych sposobach płatności, kosztach ewentualnej dostawy Produktów oraz możliwości zapoznania się z niniejszym Regulaminem, w tym o prawie odstąpienia od umowy na zasadach określonych w rozdziale VII Regulaminu.  

14. Po przyjęciu zamówienia Dział Obsługi Klienta przesyła na adres e-mail Klienta podsumowanie zamówienia zawierające informacje o przedmiocie zamówienia, w szczególności nazwie Produktu i liczbie zamówionych Produktów, numer zamówienia, łączną cenę, sposób i termin płatności, sposób i przewidywany termin dostawy oraz link do niniejszego Regulaminu. W razie odmowy podania adresu e-mail bądź jego braku, dokument zawierający ww. informacje, w tym informacje o możliwości zapoznania się z niniejszym Regulaminem przekazuje się Klientowi wraz z zamówieniem. 

15. Klient na każdym etapie składania zamówienia może się skontaktować z Działem Obsługi, dzwoniąc na wskazany na stronie internetowej Sklepu Internetowego numer telefonu (opłata standardowa zgodna z cennikiem operatora) lub komunikując się poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku zamówień składanych telefonicznie Klient może również skontaktować się telefonicznie z Działem Obsługi Klienta.

16. Przeniesienie własności instalacji na Inwestora następuje z chwilą podpisania końcowego protokołu odbioru oraz zapłaty należnego Sprzedającemu pełnego wynagrodzenia za całość prac

 • Dostawa i Czas Realizacji

1. Termin realizacji zamówienia nie przekracza maksymalnie 30 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. Termin realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania produktu oraz dostawy.

2. Sprzedający dokona montażu zamówionej instalacji fotowoltaicznej zgodnie z terminem ustalonym z kupującym i potwierdzonym mailowo przez Kupującego najpóźniej w ciągu 30 dni. Warunkiem ustalenia terminu montażu jest skompletowanie danych niezbędnych do przygotowania dokumentacji montażowej. Kupujący dopuszcza zmianę uzgodnionego już terminu montażu przez Sprzedającego, szczególnie w przypadkach wystąpienia siły wyższej.

3. Inwestor zobowiązuje się do nieskrępowanego udostępnienia terenu oraz pomieszczeń, w których będą montowane urządzenia instalacji.

4. W przypadku powstania konieczności wykonania dodatkowych prac związanych z modernizacją instalacji elektrycznej Kupującego, Kupujący uzgadnia ich zakres, koszt, sposób rozliczenia oraz termin wykonania bezpośrednio z ekipą montażową.

5. Sprzedający dostarczy instalację na miejsce montażu wskazane przez Klienta w terminie uzgodnionym wspólnie przez Strony, nie wcześniej jednak niż na 7 dni przed ustalonym dniem montażu. Planowany termin dostawy instalacji zostanie potwierdzony przez Sprzedającego po otrzymaniu przez Sprzedającego określonej w Umowie zaliczki lub potwierdzeniu udzielenia finansowania przez instytucję finansującą Kupującego.

6. Komponenty instalacji fotowoltaicznej zostaną dostarczone transportem własnym Sprzedającego lub przez wybranego przez  siebie profesjonalnego przewoźnika. Inwestor będzie uczestniczyć w odbiorze dostawy osobiście lub zapewni obecność upoważnionego na piśmie przedstawiciela oraz pokwituje odbiór na protokole zdawczo-odbiorczym lub liście przewozowym. Ponadto zapewni bezpieczeństwo przechowywania przyjętych komponentów. Jeżeli Sprzedający nie może dostarczyć instalacji z przyczyn leżących po stronie Inwestora, w tym, gdy nie stawia się w terminie dostawy, Sprzedający zobowiązuje się przechować instalację na koszt i ryzyko Inwestora.

 • Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu

Prawo odstąpienia od Umowy 

1.Klient ma prawo odstąpić od Umowy oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną udostępnionych w Serwisie w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. z zastrzeżeniem ust 2 – gdy będąc konsumentem w rozumieniu art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, który zawarł Umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, złoży na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Odstąpienie od Umowy wywiera skutek z chwilą otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy. Kupujący utraci prawo do odstąpienia od Umowy z chwilą, gdy na wyraźne życzenie Kupującego wyrażone w formie pisemnej lub elektronicznej, Sprzedający wykonał montaż instalacji przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy.

2. Z pokryciem poniesionych kosztów Sprzedawcy:

a) w dowolnym terminie przed wysyłką komponentów przeznaczonych do montażu – ryczałt 1.000 zł netto.

b) w dowolnym terminie po wysyłce, ale przed uzgodnioną datą montażu – koszt j.w. + koszt odebrania przesyłki 500 zł/1 paletę

c) w dniu montażu – koszt j.w. + koszt ekipy montażowej 3.000 zł netto

d) po rozpoczęciu montażu, lecz nie później niż po przyłączeniu instalacji do sieci – koszt j.w. + ryczałtowy koszt demontażu instalacji w wys. 30% wartości zakupionej instalacji.

3. Uporczywy brak reakcji Kupującego na próby kontaktu na email lub telefon Kupującego podane na Umowie, uchylanie się od uzupełnienia danych lub niezbędnej dokumentacji, jak również brak zgody na 3 kolejne terminy montażu lub wizji lokalnej zaproponowane przez Sprzedającego są traktowane jak odstąpienie od Umowy, zgodnie z ust.2. powyżej

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Dział Obsługi (Sunvival Energy, Dział Obsługi Klienta, ul. Okopowa 56/77, 01-042 Warszawa, e-mail: kontakt@sunvival.pl, tel. +48 22 113 45 44), o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). 

 • Rękojmia i gwarancja

1.Sunvival Energy jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad oraz do należytego wykonywania umówionych usług.

2. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta Sunvival Energy odpowiada wobec Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania do świadczenia usług.

3. Reklamacje dotyczące wady rzeczy albo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do świadczenia usług mogą być składane do Działu Obsługi z użyciem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego https://www.sunvival.pl/kontakt.html 

4. Sunvival Energy zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia i do poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku. 

5. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń. Przykładowo pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Poddanie sporu pozasądowej metodzie rozstrzygnięcia jest dobrowolne i będzie w każdym przypadku uzależnione od zgody Sunvival Energy.

6. Warunki gwarancji określają gwaranci w oświadczeniach gwarancyjnych, które określają obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta, gdy rzecz nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej. 

 • Przetwarzanie danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawarte są w Polityce prywatności.

 1. Pozostałe postanowienia

1. Sunvival Energy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana Klientom w terminie 14 dni przed dniem wejścia w życie zmian poprzez zamieszczenie informacji w Serwisie

2. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

3. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.